Cembalo I

zweimanualig nach Michael Mietke
Berlin um 1700 (Schloss Charlottenburg)

  • Tonumfang FF – e ' ' '
  • Disposition: unteres Manual 8 ', 4 ', oberes Manual 8 ', Lautenzug
  • a ' 396/415/440 Hz
  • Transponiereinrichtung
Produktblatt downloaden (PDF).